مجله تحقیقات اقتصادی ایران

  • 2021-08-30

برآورد انحراف نرخ ارز واقعی از ارزش تعادلی و اکتشاف اثرات عوامل تعیین کننده اصلی تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عوامل اقتصادی بسیار مهم است. در میان عوامل مختلف مؤثر بر ناهماهنگی نرخ ارز، رژیم نرخ ارز، علیرغم وجود . بیشتر بخوانید برآورد ناهماهنگی نرخ ارز واقعی از ارزش تعادلی و بررسی اثرات عوامل تعیین کننده اصلی تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عوامل اقتصادی بسیار مهم است. از میان عوامل مختلف مؤثر بر ناهماهنگی نرخ ارز، رژیم نرخ ارز علیرغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چگونه ناهماهنگی واقعی نرخ ارز تحت تاثیر رژیم‌های مختلف نرخ ارز قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در کدام یک از رژیم های نرخ ارز، ناهماهنگی نرخ ارز کمتر و در کدام یک بیشتر است؟برای پاسخ به سوال، از رویکرد تطبیق امتیاز تمایل، که به عنوان یک روش غیر پارامتریک در نظر گرفته می شود، استفاده شده و تاثیر رژیم نرخ ارز بر ناهماهنگی نرخ ارز واقعی ارزیابی شده است، در حالی که سایر عوامل موثر کنترل می شوند. برای این منظور، ما از داده‌های 116 کشور در حال توسعه با رژیم‌های نرخ ارز متفاوت در سال 2019 استفاده کرده‌ایم. عوامل دیگری مانند ناهماهنگی نرخ ارز واقعی در دوره قبل، تورم، کیفیت مؤسسات و توسعه مالی به عنوان متغیرهای منطبق بر خالص در نظر گرفته شده‌اند. تأثیر رژیم نرخ ارز بر ناهماهنگی واقعی نرخ ارز و جداسازی اثرات سایر متغیرها. نتایج نشان داد که ناهماهنگی نرخ ارز واقعی از سطح تعادلی خود به نوع رژیم نرخ ارز اتخاذ شده واکنش نشان داده است، به طوری که اتخاذ رژیم نرخ ارز شناور باعث افزایش ناهماهنگی نرخ واقعی ارز در این کشورها می شود.

رابطه بین بحران ارزی و کنترل سرمایه: یک مدل هشدار اولیه از بحران ارزی

نرگس نصیری;سید کمیل طیبی

چکیده

هدف این مقاله تعیین سیستم هشدار اولیه برای بحران ارزی و بررسی نقش کنترل سرمایه همراه با سایر شاخص‌های هشداردهنده در بحران است. تحرک فزاینده سرمایه و آزادسازی در جریان های مالی بین المللی یکی از ابعاد مهم است. بیشتر بخوانید هدف این مقاله مشخص کردن سیستم هشدار اولیه برای بحران ارز و بررسی نقش کنترل سرمایه همراه با سایر شاخص‌های هشداردهنده در بحران است. افزایش تحرک سرمایه و آزادسازی جریان های مالی بین المللی یکی از ابعاد مهم جهانی شدن است که مزایای قابل توجهی برای بسیاری از کشورهای جهان دارد. با این حال، به دلیل تأثیرات منفی بر نرخ ارز و همچنین بحران های ارزی، آزادسازی مالی به دنبال برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی نگرانی هایی را در دهه آخر قرن بیستم ایجاد کرد. از این رو این سوال مطرح می شود که آیا کنترل سرمایه می تواند در پیشگیری یا تشدید بحران ارزی نقش داشته باشد؟این پژوهش به بررسی رابطه بین شاخص کنترل سرمایه و بحران ارزی و همچنین بررسی نقش این متغیر به عنوان یک شاخص هشدار دهنده می پردازد. از آنجایی که کاربرد اصلی سیستم‌های هشدار اولیه، پیش‌بینی بحران است، هدف مدل‌سازی شاخص‌های هشدار اولیه بحران ارزی با استفاده از روش میانگین‌گیری بیزی است. برای دستیابی به این هدف، 70 متغیر برای 60 کشور طی دوره 1975-2019، هم در سیستم های نرخ ارز شناور و هم در سیستم های غیر شناور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کنترل سرمایه بر کاهش وقوع بحران ارزی تأثیر بسزایی دارد، همچنین شاخص های مختلف کنترل سرمایه قدرت هشدار یکسانی ندارند. همچنین سیستم های ارزی مختلف در تغییر قدرت و رتبه متغیرهای هشدار دهنده به ویژه برای استفاده از شاخص کنترل سرمایه موثر هستند.

عوامل تعیین کننده خالص صادرات محصولات منتخب تولیدی ایران: اثربخشی کیفیت محیطی

لیلا اللهدادیان;سید کمیل طیبی;غلامحسین کیانی

چکیده

طبق نظریه هکچر-اوهلین-وانک (HOV) ، علاوه بر نیروی کار و سرمایه دیگر عوامل تولید مانند انرژی و شاخص های کیفیت محیط ممکن است بر صادر کردن پتانسیل های کالا و خدمات در یک اقتصاد تأثیر بگذارد. بر این اساس ، هدف این مقاله کشف اثرات است. با توجه به نظریه Heckscher-Ohlin-Vanek (HOV) بیشتر بخوانید ، علاوه بر این نیروی کار و سرمایه دیگر عوامل تولید مانند انرژی و شاخص های کیفیت محیط ممکن است بر صادر کردن پتانسیل های کالا و خدمات در یک اقتصاد تأثیر بگذارد. بر این اساس ، هدف از این مقاله ، بررسی اثرات عوامل تعیین کننده اصلی ، به ویژه شدت انتشار دی اکسید کربن ، که یک پروکسی برای کیفیت محیط است ، در صادرات خالص محصولات تولیدی منتخب (قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی) بین ایران وشرکای اصلی تجاری آن. در اصل ، یک مدل اقتصاد سنجی برای صادرات خالص ایران در مورد این محصولات تجاری که دو معادله رگرسیون پانل را با استفاده از داده های 21 شرکای ایران بیش از 2000-2019 مشخص می کند ، اعمال می شود. نتایج تجربی با برآورد دو معادله رگرسیون قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی با استفاده از روش پانل GLS به دست آمده است. بر اساس نتایج تجربی ، تأثیر معنی داری و منفی نسبت شدت دی اکسید کربن ایران به شریک تجاری خود در صادرات خالص قطعات خودرو وجود دارد ، که این امر حاکی از کاهش کسری تجاری این محصولات است. در مقابل ، نتایج نشان می دهد که کیفیت محیط زیست به میزان قابل توجهی و منفی بر صادرات خالص محصولات پتروشیمی که حاکی از افزایش نسبت شدت دی اکسید کربن ایران به شریک تجاری آن است ، تأثیر می گذارد ، که باعث کاهش صادرات خالص ایران از محصولات پتروشیمی می شود.

اثر غیرپارامتری فاصله فناوری بر تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری آن

Sepideh Ohadi esfahani ؛seyedkomail tayebi tayebi ؛اریج کاظمی

چکیده

در سالهای اخیر ، بیشتر مطالعات در زمینه فناوری و تجارت بر اهمیت اساسی تحولات تکنولوژیکی در توضیح الگوهای تجارت بین المللی متمرکز شده است. نوآوری تکنولوژیکی در همه کشورها اتفاق نمی افتد و به طور همزمان در همه کشورها گسترش نمی یابد. در سالهای اخیر بیشتر بخوانید ، بیشتر مطالعات در زمینه فناوری و تجارت بر اهمیت اساسی تحولات تکنولوژیکی در توضیح الگوهای تجارت بین المللی متمرکز شده است. نوآوری فن آوری در همه کشورها اتفاق نمی افتد و به طور همزمان برای همه کشورها گسترش نمی یابد ، بنابراین فاصله فناوری در بین کشورها وجود دارد. این مقاله تأثیر فاصله تکنولوژیکی بر روابط تجاری ایران را توضیح داده است ، و یک گرانش نیمه پارامتری را مشخص می کندمدل بیش از 1995-2015. همانطور که انتظار می رود ، نتایج تخمین مدل گرانش نیمه پارامتری نشان می دهد که تأثیر تولید ناخالص داخلی بر روابط تجاری دو جانبه بین ایران و هر یک از شرکای تجاری منتخب مثبت و معنادار است. جمعیت صادرکننده تأثیر منفی دارد در حالی که جمعیت وارد کننده تأثیر مثبتی بر تجارت دو جانبه دارد. نتایج تجربی ما نشان می دهد که رابطه بین فاصله تکنولوژیکی و تجارت دو جانبه غیر پارامتری است و این امر به معنای تأثیر کلی فناوری بر روابط تجاری دو جانبه ایران است. واضح تر ، در برخی از محدوده فاصله فناوری ، تأثیر منفی بر روابط تجاری ظاهر می شود ، در حالی که در بخش های دیگر از فاصله مربوطه ، تأثیر مثبت است و منجر به افزایش روابط تجاری دو جانبه بین ایران و شرکای تجاری آن می شود.

تأثیر تحریم های بین المللی و سایر عوامل تعیین کننده بر نرخ تورم ایران (1981-2014)

عبدوراسول سادگی ؛Seyed Komail Tayebi

چکیده

با توجه به اهمیت تاریخی تورم در اقتصاد ایران و تأثیرات جدی آن بر جامعه ، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر تحریم های بین المللی و سایر عوامل مؤثر بر میزان تورم در ایران در سالهای 1981-2014 پرداخته است. برای این منظور ، این مقاله اقتصاد سنجی را مشخص کرده است. بیشتر بخوانید به دلیل اهمیت تاریخی تورم در اقتصاد ایران و تأثیرات جدی آن بر جامعه ، مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل مؤثر بر میزان تورم در ایران در سالهای 1981-2014 پرداخته است. برای این منظور ، این مقاله یک مدل اقتصاد سنجی از نرخ تورم را مشخص کرده است ، که با استفاده از روش ARDL با استفاده از داده های سری زمانی مربوطه از جمله دوره فوق تخمین زده شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که تحریم های بین المللی از طریق تغییر در نرخ ارز و کسری بودجه ، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر نرخ تورم داشته اند. علاوه بر این ، نرخ ارز ، نقدینگی پول و نرخ بهره سپرده تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم داشته است ، در حالی که درآمد نفت و درآمد مالیاتی به طور غیرمستقیم و به طور قابل توجهی تورم ایران را در طول دوره تحت تأثیر قرار داده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.